Bio

Sinh viên khóa 2005-2009

” Cuộc sống luôn không hoàn hảo, nên hễ gặp bất cứ chuyện cũng nên suy xét nhiều mặt! Tốt nhất vẫn nên tùy hỉ, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!”

Subjects

Chinese

Leave a Reply