Bio

Sinh viên khóa 2007-2011

Đang phụ trách Quản Lý Điều Hành tại CTY TNHH DỆT LIÊN CHÂU

Subjects

Chinese

Leave a Reply