Bio

Sinh viên khóa 2007-2011

Học xong bỏ ngành đi làm nhạc.

Subjects

Chinese

Leave a Reply