Bio

Sinh viên khóa 2007-2011

“Kim loại vì cứng mà hay gãy, nước vì mềm mà được vẹn toàn”

Subjects

Chinese

Leave a Reply